Algemene voorwaarden Verkeersnet

1. De website Verkeersnet.nl is een uitgave van de Promedia Group. Voor zover van toepassing gelden de Algemene Voorwaarden van de Promedia Group. In aanvulling daarop gelden onderstaande Algemene Voorwaarden met betrekking tot adverteren op Verkeersnet.

2. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Verkeersnet cq. de Promedia Group met betrekking tot Verkeersnet voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3. De kosten van banners en andere reclame-uitingen worden bij plaatsing direct en volledig in rekening gebracht en dienen uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet op tijd geschiedt, zal de banner cq. andere reclameuiting worden opgeschort.

4. Banners en andere reclame-uitingen op Verkeersnet worden vertoond zoals aangegeven op de website. Gewoonlijk worden banners op wisselende pagina’s getoond en zijn ze op 50 procent van de pagina’s in beeld, tenzij anders overeengekomen.

5. De nieuwsbrief van Verkeersnet verschijnt tweemaal in de week, uitgezonderd officiële vakantieperioden (schoolvakanties). Dan verschijnt de nieuwsbrief eenmaal in de week. De uitgever behoudt zich het recht voor de frequentie te wijzigen.

6. Als Verkeersnet door overmacht tijdelijk niet bereikbaar is of indien Verkeersnet om andere redenen niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, vindt desgevraagd restitutie plaats van de advertentiekosten indien de website langer dan 15 dagen off line is geweest.

7. Verkeersnet en de Promedia Group kunnen niet aansprakelijk- of schadeplichtig gesteld worden voor de directe schade en voor vervolgschade die een gevolg is van het publiceren cq. het niet-publiceren van advertenties cq. banners en dergelijke van derden.

8. Klachten worden doorgaans binnen 15 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de adverteerder op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

E: [email protected]
W: www.verkeersnet.nl