Mobiliteit is tot stilstand gekomen door corona. BEELD Arthur Scheltes

‘Bezuinig net als vorige crisis niet weer op mobiliteit’

Bezuinig niet weer op mobiliteit. Maak niet dezelfde fout als in de vorige crisis. Te meer omdat infrastructuurprojecten een (aan)looptijd hebben. Die bezuinigingen hebben juist gezorgd voor de achterstanden die inmiddels zijn ontstaan. Dat zegt Steven van Eijck, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

Hij reageert daarmee op de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). In dat rapport staan concrete voorstellen op gebied van mobiliteit voor een volgend kabinet en voor de verkiezingsprogrammacommissies. Onder meer door te investeren in de capaciteit van OV, fiets en de weg en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders. “De druk op de infrastructuurcapaciteit is door de crisis tijdelijk veel minder, maar zal op de langere termijn hoog blijven”, benadrukt Van Eijck.

Economisch herstel

De BMH biedt diverse scenario’s, waaronder een investering- en bezuinigingsvariant. De alliantie pleit voor de eerste variant, en kan zich op belangrijke punten vinden in de voorstellen. Ze zijn volgens de belangenorganisatie ‘een goede stap om de in het Deltaplan geschetste ambities vorm te geven.’ De alliantie pleit er wel voor om het benodigde extra geld voor dit scenario eerder beschikbaar te stellen.

Het rapport is overigens eind februari afgerond, nog voor de uitbraak van het coronavirus in ons land. De coronacrisis heeft dan ook geen rol gespeeld bij het opstellen van de opties. Maar zeker in het licht van deze, in de tussentijd opgekomen, crisis is het belangrijk om te investeren, stelt de Mobiliteitsalliantie. Blijft Nederland mobiel, dan draagt dat bij aan economisch herstel, is de redenering.

Essentieel

Het BMH-investeringsscenario voor mobiliteit draagt op twee manieren bij aan het herstel van de Nederlandse economie, stelt Van Eijck. “Het biedt directe werkgelegenheid aan de bouwsector én draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland. Dit verdienvermogen is in tijden van crisis een essentieel criterium voor investeringen. Daarbij hebben investeringen in duurzaamheid en in de verbetering van de verkeersveiligheid een uitstekende kosten-batenverhouding, dus die moeten zonder meer doorgaan.”

Ook ziet Van Eijck mogelijkheden om geplande werkzaamheden naar voren te halen, zoals onderhoud en renovatie van infrastructuur en het veiliger maken van wegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daar inmiddels mee bezig, bleek afgelopen week.

Flexibel

De BMH omvat daarnaast, ook in het kader van flexibiliteit, voorstellen om met ‘digitale én fysieke manieren’ vervoermiddelen beter op elkaar aan te sluiten om zo ‘de bewegingsvrijheid van de gebruiker vergroten’.

Ook daar kan de alliantie zich in vinden. “In het Deltaplan hebben we gepleit voor maatregelen en investeringen om het huidige mobiliteitssysteem flexibeler, veiliger en duurzamer in te richten. De ervaring die we nu opdoen met flexibel werken en leren moeten we benutten om deze transitie te versnellen. Denk aan flexibele werk- en onderwijstijden en werken op afstand.”

In tegenstelling tot de BMH, verwacht de Mobiliteitsalliantie dat Mobility as a Service een belangrijke bijdrage kan leveren aan het flexibeler maken van ons mobiliteitssysteem. De opstellers van het rapport merken onder meer op dat MaaS nog wel even op zich laat wachten.

Randvoorwaarde

De uitrol van een systeem van Betalen naar Gebruik is bovendien ‘een randvoorwaarde’ om de gewenste flexibiliteit in ons mobiliteitssysteem mogelijk te maken, vindt de belangenorganisatie. Dankzij een dergelijk systeem worden autobelastingen omgezet naar een prijs per gereden kilometer en sturen we niet meer op de aanschaf en het bezit van een auto, maar op het gebruik.

Dit zou zorgen voor beter inzicht in de werkelijke kosten van de reis en daarmee het reisgedrag beïnvloeden. De Mobiliteitsalliantie pleit voor een budgetneutraal systeem waarbij de kosten voor de automobilist per saldo niet omhoog gaan.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.