Vrachtwagens nog steeds grote vervuilers

De verbetering van de luchtkwaliteit gaat minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Dat komt onder meer door hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer.

Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Op basis van het NSL heeft de Europese Commissie op 7 april 2009 vrijstelling en uitstel verleend aan Nederland om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Het NSL is er op gericht de grenswaarden voor PM10 uiterlijk 11 juni 2011 te halen en de grenswaarde voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015.
De eerste monitoringsronde laat zien dat de uitvoering van het huidige maatregelenpakket in het NSL door rijk, provincies en gemeenten, leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit. Met het maatregelenpakket dat in het NSL is opgenomen zal een groot deel van Nederland tijdig aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen. Ook blijkt dat het aantal mensen dat aan hoge concentraties PM10 en NO2 wordt blootgesteld afneemt in de looptijd van het NSL.De verbetering van de luchtkwaliteit gaat echter minder snel dan verwacht werd bij de vaststelling van het NSL: Voor PM10 is vooral in de nabijheid van veehouderijen nog sprake van grote overschrijdingen. Voor NO2 laat de prognose een minder gunstige ontwikkeling zien dan de prognose bij de vaststelling van het NSL. Dit is onder andere het gevolg van hoger uitvallende emissies van het vrachtverkeer, waardoor de achtergrondconcentraties van NO2 aanzienlijk zijn gestegen.
Het gemotoriseerd wegverkeer is in ons land veruit de belangrijkste veroorzaker van NO2 knelpunten. Deze knelpunten bevinden zich hoofdzakelijk langs drukke verkeerswegen. Uit metingen is gebleken dat de emissiereductie van de nieuwste personen- en vrachtauto’s tegenvalt. Een generieke maatregel in het NSL, stimuleren Euro V vrachtwagens, heeft minder effect dan was aangenomen.
Het kabinet gaat nu inzetten op het terugdringen van de NO2 uitstoot door het stimuleren van Euro 6 (dieselpersonenauto’s) en Euro VI (vrachtwagens). Het stimuleren van Euro-6 is opgenomen in het Belastingplan 2010. Het Kabinet zal de aanschaf van dieselauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm vanaf 1 januari 2011 financieel stimuleren door een korting op de BPM. Euro-6 dieselpersonenwagens hebben een zeer lage NOx/NO2-uitstoot vergeleken met alle oudere auto’s. Ze zijn reeds op de markt beschikbaar. Nieuwe modellen vrachtwagens moeten vanaf 1 januari 2013 aan de Euro-VI norm voldoen. Een jaar later geldt die norm voor alle nieuw verkochte vrachtwagens. Stimulering van Euro-VI zal naar verwachting kunnen plaatsvinden vanaf oktober 2011, aldus het ministerie. Deze maatregel is onder het vorige kabinet opgenomen in het NSL, om – in combinatie met stimulering Euro 6 – als compensatie voor het wegvallen van Anders Betalen voor Mobiliteit te dienen. Daarbij is aangegeven dat er een subsidieregeling in voorbereiding is. Verder zullen meer locatiespecifieke maatregelen nodig zijn voor knelpunten langs drukke verkeersaders in de stad. Daar moeten oplossingen worden gezocht die betrekking hebben op het verbeteren van de doorstroming, verminderen van verkeersvolume, mobiliteitsmanagement, schonere bussen e.d. Voor de lokale maatregelen is geld beschikbaar op de begroting, namelijk de 4e tranche subsidiegelden voor lokale luchtkwaliteitsmaatregelen. Deze zijn in 2008 indicatief verdeeld over de vier grote steden. In 2011 wordt de definitieve verdeling vastgesteld op basis van de dan aanwezige knelpunten, ook buiten de vier grote steden.

Via de website www.nsl-monitoring.nl kan men sinds kort terecht om te zien hoe het met de luchtkwaliteit in een regio of buurt is gesteld. De resultaten van de berekeningen met de monitoringstool  zijn te zien op een topografische kaart waar op straatniveau kan worden ingezoomd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.