Lucht in Nederland schoner

Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden.

De luchtkwaliteit verbeterde vooral doordat nieuwe auto’s schonere uitlaatgassen uitstoten. Uit de rapportage blijkt bovendien dat de ingezette maatregelen tegen vervuiling ervoor zorgen dat de knelpunten in 2015 vrijwel zijn opgelost. Berekeningen laten zien dat overschrijding van stikstofdioxide dan nog maar langs 9 kilometer wegen voorkomt, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam.

De luchtvervuiling door het wegverkeer zal verder afnemen omdat nieuwe auto’s, bussen en vrachtwagens steeds schoner worden, aldus Mansveld. Ook wordt gekeken hoe het aantal nieuwe dieselpersonenauto’s op de weg kan worden beperkt, omdat deze het grootste probleem zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden in de binnensteden. In de veehouderij gaan strengere eisen gelden voor nieuw te bouwen stallen, zodat steeds minder omwonenden van de boerderijen last hebben van vervuilende stofdeeltjes.

Het vrachtvervoer en busvervoer wordt steeds schoner, mede door strengere nieuwe normen die worden gesteld aan de voertuigen. De transportsector toont bovendien zelf initiatief om steeds schoner te gaan rijden. Zo hebben vijftig partijen onlangs afspraken gemaakt de binnensteden te gaan bevoorraden met zo schoon mogelijke voertuigen. Vijf regio’s hebben een subsidie gekregen om te gaan rijden met schone waterstofbussen in het openbaar vervoer.

Uit de resultaten van 2014 blijkt dat 111 woningen die in de buurt van boerderijen liggen, te kampen hebben met te hoge waardes fijn stof. Deze knelpunten worden nu aangepakt door een nieuwe regeling, waardoor strenge emmissie-eisen gaan gelden voor de veehouders die hun stal willen uitbreiden. Daarnaast voeren provincies en gemeenten beleid dat er op is gericht de luchtvervuiling door de veehouderij snel op te lossen.

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt de rijksoverheid samen met provincies en gemeenten om gezondheidsschade door luchtverontreiniging te verminderen. De grenswaarde voor fijn stof moest uiterlijk 11 juni 2011 zijn gehaald. Op 1 januari 2015 moet aan de grenswaarden stikstofdioxide worden voldaan. Om alle knelpunten aan te pakken is het NSL dit jaar verlengd tot en met 2016.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.