Herziening MER-wetgeving op 1 juli van kracht

Op 1 juli 2010 zal het het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling ( m.e.r.) in werking treden. De herziening van de mer-wetgeving leidt tot een belangrijke verlaging van de regel-en lastendruk en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten. Het zwaartepunt van de milieubeoordeling ligt straks op het niveau van plannen en bij projecten waar belangrijke afwegingen in relatie tot het milieu aan de orde zijn die niet worden meegenomen in de vergunning.

De huidige m.e.r.-wetgeving kent nu een plan-m.e.r. en een project-m.e.r procedure. Per 1 juli 2010 spreekt de m.e.r.-wetgeving van een zogenaamde ‘eenvoudige’ en ‘uitgebreide’ procedure. Voor projecten die een milieuvergunning nodig hebben en waarvoor géén passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hoeft te worden gemaakt geldt straks de eenvoudige procedure. Voor alle andere projecten geldt per 1 juli de uitgebreide procedure. Ook voor plannen zal straks de uitgebreide procedure gelden.

De belangrijke vermindering van regel- en lasten druk komt vooral door de vereenvoudiging van de procedure voor alle projecten. Er hoeft bijvoorbeeld geen startnotitie worden opgesteld, de Commissie voor de m.e.r. hoeft in de beginfase van de procedure (richtlijnenfase) niet meer verplicht om advies te worden gevraagd en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) vervalt. Ook de uitgebreide procedure kent dus minder procedurele verplichtingen dan de huidige project-m.e.r nu.

De huidige procedure voor plannen is nagenoeg hetzelfde als de uitgebreide procedure die per 1 juli van dit jaar zal gelden. Voor plannen verandert er met andere woorden weinig. Een belangrijk verschil is dat de nieuwe procedure de verplichting kent om de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen in de beginfase van de procedure. Een ander belangrijk verschil is dat de Commissie voor de m.e.r. straks bij alle plannen verplicht om advies moet worden gevraagd op het MER-rapport.

Nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet verschijnt een handleiding m.e.r. De handleiding zal de twee nieuwe procedures stap voor stap beschrijven, aangeven wat er verandert ten opzichte van de huidige plan- en project- m.e.r en aangeven welke procedure gevolgd moet worden voor een specifiek project of plan. Tegelijkertijd met de handleiding publiceert VROM een handreiking m.e.r. die handvatten geeft voor het werken binnen de nieuwe procedures. De informatie zal vanaf juni beschikbaar zijn op de site van Infomil.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.