Stallen bij stations: woekeren met de ruimte

fietsparkerenExtra stallingsruimte bouwen maar ook het gebruik van bestaande capaciteit optimaliseren. Daarmee hoopt staatssecretaris Mansveld van IenM de fietsparkeerproblemen bij stations terug te dringen.

Mansveld schrijft dat in een brief aan de Kamer. In totaal trekt IenM voor het fietsparkeren bij stations €220 miljoen uit tot 2020. De uitvoering van het Actieplan heeft er in de periode 2012 – 2013 al toe geleid dat in totaal circa 63.000 fietsparkeerplaatsen zijn aangelegd. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de aanleg van ruim 100.000 fietsparkeervoorzieningen bij stations voor circa €90 miljoen.

Op basis reizigersprognoses verwacht Mansveld een tekort zonder uitvoering van het Actieplan ‘Fietsparkeren bij Stations’ van circa 82.000 tot 145.000 stallingsplaatsen in 2020. Voor 2030 is het verwachte tekort zonderuitvoering van dit actieplan naar verwachting 92.000 tot 185.000 plekken.

In hoeverre het Actieplan zal helpen om de verwachte toekomstige tekorten aan fietsparkeerplaatsen terug te dringen, wordt pas volgend jaar duidelijk bij de evaluatie van dit plan. Maar duidelijk is al wel dat er meer moet gebeuren dan alleen het bijbouwen van stallingen.

De grootste uitdaging is volgens Mansveld het oplossen van de tekorten aan fietsparkeerplaatsen op de top-32-locaties waar ruim 60 procent van de benodigde uitbreiding is voorzien en – bij 50 procent cofinanciering –  circa 80 procent van het beschikbare budget nodig is.

Behalve de financiën speelt ook een rol dat er vaak onvoldoende ruimte bij stations is om stallingen te bouwen. Op ruim 300 locaties kan de capaciteit ruimtelijk gezien wel snel worden uitgebreid. Maar op een aantal locaties zijn gemeenten nog op zoek naar de benodigde financiële middelen.

Waar de ruimtelijke inpassing problemen geeft levert nieuw onderzoek naar de ruimtelijke reserveringen en andere niet benutte ruimte rond stations nieuwe mogelijkheden op, zoals het geval is in ’s Hertogenbosch en Weert.

Om de tekorten, met name op de top-32 locaties aan te pakken, zijn en worden verder verschillende pilots gestart.

In Utrecht wordt geëxperimenteerd met een nieuwe wijze van aansturing (via een gezamenlijke projectorganisatie waaraan gemeente, NS en ProRail deelnemen). Met de gemeente Amsterdam is en met de gemeente Breda wordt gezamenlijk gezocht naar een effectieve en efficiënte governance van het fietsparkeer vraagstuk bij de stations.

NS heeft verder verschillende pilots gestart of gaat dit nog doen om te experimenteren met het betaalregime ‘eerste dag gratis stallen’.

Bij Amsterdam Amstel zijn gemeente en NS december 2013 hiermee een  pilot gestart. De gemeente neemt hierbij, voor de periode van een jaar, de exploitatiekosten voor haar rekening. Vanuit ProRail is bijgedragen aan een verbeterde bereikbaarheid van de stalling. De bezetting van de stalling is met dit regime bijna 50 procent toegenomen.

In Utrecht start voorjaar 2014 een twee-jarige pilot aan één zijde van het station. NS start later dit jaar op nog meer plaatsen pilots, waaronder Breda en een aantal met ProRail en betrokken gemeenten nog te bepalen locaties .

Op verschillende plekken (Utrecht, Zutphen, Groningen en Rotterdam) wordt geëxperimenteerd met een systeem om de bezetting van stallingen te monitoren en het verwijzen naar vrije plekken mogelijk te maken.

NS heeft in samenwerking met IenM en twintig gemeenten de weesfietsen aanpak nader uitgewerkt en het handboek weesfietsen verrijkt met praktische en juridische kennis en voorbeelden van een succesvolle aanpak.

Vanaf februari van dit jaar worden in de stallingen in Utrecht (Smakkelaarsveld) en in Helmond  oplossingen beproefd met de OV-Chipkaart. Deze proef dient als basis voor een landelijke toepassing van de OV-chipkaart voor fietsen stallingen bij stations met als doel klantgemak, optimale benutting en beheer. Het betreft een tweejarig experiment met een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, NS, ProRail en het kenniscentrum CROW-Fietsberaad. Ook in de nieuw te openen Stalling Utrecht Jaarbeurszijde zal de OV –Chipkaart worden toegepast. Eind dit jaar worden de eerste resultaten van deze proeven verwacht.

Deze zomer start het Bestuur Regio Utrecht samen met CROW-Fietsberaad een pilot met chip-kluizen. Elke treinreiziger kan met de OV-chipkaart op elk gewenst moment gebruik maken van deze fietskluizen. Deze techniek kan bijdragen aan een betere benutting van de kluizen op kleine stations. Dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Verder gaat Mansveld in overleg  met VNG en CROW-Fietsberaad over de voorstellen om van NS een hogere bijdrage te vragen bij te realiseren stationsstallingen, gezien het belang dat NS heeft van in dergelijke voorzieningen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.