Breed draagvlak voor ‘Tour de Force’ voor de fiets

leidenOverheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gaan zich de komende jaren samen inzetten om de mogelijkheden van de fiets nog beter te benutten. Speerpunten zijn onder andere de inrichting van binnensteden, de fiets in het voor- en natransport, regionale routes, gezondheid, en de inzet van nieuwe technologieën.

VNG, IPO, de vervoerregio’s, Unie van Waterschappen en Rijk hebben daartoe een Agenda Fiets 2015­-2020 opgesteld, aangeduid al de ‘Tour de Force’, die start op het moment dat in Utrecht de Tour de France vertrekt.

De fiets heeft Nederland behoed voor verkeersinfarcten zoals we die in veel buitenlandse steden kennen en bijgedragen aan goede leefomstandigheden in onze binnensteden. Maar de fiets is ook van belang voor de vitaliteit van het landelijk gebied, zeker wanneer minder ov beschikbaar is. Om die rol ook in de toekomst te kunnen vervullen, zijn extra inspanningen vereist.

Dat is volgens de initiatiefnemers de aanleiding voor de Tour de Force die daarmee vooral gunstige randvoorwaarden scheppen voor bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied fietsbeleid.

Geheel in stijl komt er een Tourleiding die bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen. Deze Tourleiding zet op deelterreinen ploegen aan het werk, waar naast overheden ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en wetenschap in zitten. De Tourleiding staat onder aanvoering van Filip van As (wethouder in Zwolle namens de VNG). Verder hebben zitting: Rian de Feijter de Feijter (dagelijks bestuur Waterschap de Scheldestromen, namens de Unie van Waterschappen), René van Hemert (wethouder Rijswijk namens de vervoerregio’s), Jan-Bert Dijkstra (directeur Beter Benutten namens de rijksoverheid). IPO volgt later, vanwege de recent gehouden provinciale verkiezingen.

De bedoeling is dat de Tourleiding actuele onderwerpen nadrukkelijk op de agenda zet, zoals de snelheidsverschillen en drukte op fietspaden, enkelvoudige fietsongevallen, de organisatie rond stationsstallingen en de regelgeving rond de speed pedelec.

Eenmaal per jaar organiseert de Tourleiding een landelijke bestuurlijke overlegtafel fiets om problemen en oplossingen in kaart te brengen met vertegenwoordigers van de overheden, VNG, IPO, vervoerregio’s en marktpartijen als BOVAG, RAI, FIPAVO, vervoerders, maatschappelijke organisaties (ANWB, Fietsersbond, Natuur&Milieu, VVN) en samenwerkingsverbanden (Centrum Aanpak Fietsdiefstal, Platform 31, Stichting Landelijk Fietsplatform).

De Tourleiding zet verder zes ploegen aan het werk. De financieringsploeg gaat op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden die verder gaan dan de traditionele roep om meer subsidie van de rijksoverheid. Een technologieploeg richt zich op de voorwaarden voor het optimaal benutten van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een open standaard voor tags op de fiets.
De ketenploeg kijkt onder andere in hoeverre inzet van de (e-)fiets ervoor kan zorgen dat de bus onlangs een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief blijft. En in hoeverre huur- en deelfietsen en elektronische fietskluizen een rol spelen als laatste schakel in auto- en OV-verplaatsingen. De ploeg van de regionale routes richt zich op voorstellen hoe de regiefunctie effectief is te regelen, wat betreft de planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud van fietsroutes.
De gezondheid- & participatieploeg verkent hoe op lokale schaal de fiets is te benutten voor doelgroepen die te weinig bewegen of niet meedoen in de maatschappij. De ruimtelijke ploeg tenslotte richt zich vooral op de bijdrage van de fiets aan het functioneren en vitaal houden van de steden. CROW-Fietsberaad zal de Tour de Force begeleiden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.