Onderzoek naar betere fietsmodellen

fietsmodelDe fiets komt nog maar heel beperkt terug in de verkeersmodellen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Verschillende adviesbureaus en universiteiten werken aan oplossingen om de fiets een betere plek te geven in verkeersmodellen.

Zo is Royal HaskoningDHV bezig om de fiets nadrukkelijker in te passen in het bestaande verkeersmodel Aimsun. Dat gebeurt onder meer in samenspraak met de TU/e. Onderzoek van TU/e richt zich op de factoren die van invloed zijn op de routekeuze van fietsers en de factoren die bepalend zijn om te fietsen. Het gaat dan onder meer om vragen als: wanneer moet een nieuwe verbinding aangelegd worden en in welke vorm en via welke route heeft deze dan de meeste potentie? En wat is de toename van het aantal fietsers bij een verbetering van een bepaalde route? Factoren die een rol spelen zijn onder andere op comfort, fietsafstand, reistijd en type fietsers (gewone fietsers en e-fietsers). Op dit ogenblik wordt een enquête onder 790 fietser verwerkt om hier meer grip op te krijgen.

Ook Goudappel Coffeng werkt aan verbetering van de bestaande modellen. ‘De huidige strategische verkeersmodellen zijn nog gericht op het modelleren van het gemiddelde Nederlandse verplaatsingsgedrag op het schaalniveau van een complete regio, ongeacht de modaliteit. Omdat de ritlengte van fietsverplaatsingen veel korter is dan die van auto- en ov-verplaatsingen, is die aanpak niet langer houdbaar. Multimodale modellen moeten zo worden doorontwikkeld dat ze kunnen schakelen tussen meerdere schaalniveaus’, aldus schrijft het bureau in NM-Magazine. Dat betekent onder meer dat grove functies als onderwijslocaties en detailhandel worden opgesplitst, in bijvoorbeeld ‘kinderdagverblijf’ of ‘lokaal winkelcentrum’. Ook werkt men aan het beter modelleren van het fietsnetwerk zelf. Aan de hand van de talloze netwerkkenmerken moet er per gebied een kwaliteitsindex worden opgebouwd met onderscheid naar snelste route, kortste route, comfort, minimum aantal stops voor kruispunten enzovoort. Verder kijkt men naar de gevolgen van gedragsgerelateerde trends en maatregelen. Wat voor effecten kun je bijvoorbeeld verwachten van het aanbieden van extra stallingsplaatsen nabij het centraal station?

Er is inmiddels een EU-subsidie van 2,5 miljoen euro verleend aan de TU-Delft om de grootste kennishiaten op fietsgebied en voetgangersgebied in te vullen.

Adviesbureau Mobycon zoekt het buiten Nederland. Men is een samenwerking aangegaan met het Finse bedrijf Strafica. Die heeft volgens Mobycon ‘een revolutionaire kijk op verkeersmodellen, sterk gebaseerd op de gebruiker en zijn kenmerken.’ Het resultaat is een fietsmodel voor Nederland, genaamd BRUTUS. Dit fietsmodel brengt herkomst- en bestemmingsgegevens van fietsers in kaart door dagboekgegevens en kansberekeningen. Op persoonsniveau worden activiteiten, de vervoerskeuze en bij de keuze voor de fiets ook de routekeuze gesimuleerd. Op basis van bevolkingskenmerken worden de individuele verplaatsingen geëxtrapoleerd naar alle bewoners in het studiegebied. Het model is getest in een pilotstudie van de Uithof. De resultaten van deze studie waren voor Bestuur Regio Utrecht (BRF) aanleiding om het op provinciaal niveau in te zetten. Binnenkort kunnen we daar meer nieuws over verwachten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.