Nieuwe Spoedwet wegverbreding

Het kabinet wil door de Spoedwet te wijzigen wegaanpassingen die stil zijn komen te liggen door complexe procedures rond luchtkwaliteit weer lostrekken. De aanpassing van de Spoedwet vereenvoudigt het noodzakelijke luchtonderzoek zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de zorgvuldigheid en inspraak, meent V&W.
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor een nieuwe Spoedwet wegverbreding. Met de nieuwe wet geeft het kabinet gevolg aan een belangrijke aanbeveling van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (Commissie Elverding). De nieuwe Spoedwet volgt dan ook de algemene principes die de Commissie Elverding voorstaat in de besluitvorming rond infrastructurele projecten in Nederland.
In 2003 is de originele Spoedwet wegverbreding ingevoerd om de capaciteit van een aantal cruciale schakels in het wegennet snel te kunnen vergroten. Aanvankelijk werd dit ook gerealiseerd, maar inmiddels zijn veel projecten stil komen te liggen. Aanleiding hiervoor is de complexiteit rond berekeningen aan luchtkwaliteiteisen, aldus V&W.
Om besluitvorming voor projecten mogelijk te maken anticipeert de wijziging van de Spoedwet op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het landelijke programma om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor kunnen projecten spoedig worden losgetrokken. Ook wordt voor de milieueffectrapportage (MER) beter aangesloten bij de eisen van de Europese MER-regelgeving. Deze vereenvoudiging heeft geen invloed op de inspraakprocedure. Met het aansluiten op Europese MER-regelgeving loopt het wetsvoorstel deels vooruit op modernisering van de Nederlandse MER-regelgeving.
Op dit moment wordt bij wegaanpassingsbesluiten gerekend met grote onzekerheidsmarges. Ook worden er in verschillende fasen van het besluitvormingsproces met verschillende gegevens gewerkt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid over de besluiten. De nieuwe Spoedwet geeft de ruimte om vuistregels voor berekeningen te kunnen vaststellen. Deze vuistregels behelzen de methoden en uitgangspunten die gebruikt worden bij de beoordeling van effecten van een wegaanpassingsbesluit. Ook wordt voorzien in de houdbaarheid van de onderzoeksgegevens.
Na de zomer zal het kabinet een concreet actieplan presenteren over hoe de aanbevelingen van de Commissie Elverding verder worden overgenomen.

Om zo snel mogelijk de nieuwe Spoedwet wegverbreding te kunnen gebruiken, heeft het kabinet de Raad van State gevraagd een spoedadvies te geven over dit wetsvoorstel.

Milieudefensie is tegen de Kabinetsplannen. ‘De overheid breekt opnieuw haar eigen spelregels voor het milieu zodra die ‘in de weg zitten’, stelt Milieudefensie. ‘In diverse verkeersstudies is aangetoond dat wegverbredingen zorgen voor een verslechtering van de luchtkwaliteit op andere locaties dan waar de weg verbreed wordt. Stroomopwaarts en stroomafwaarts op de te verbreden snelweg kunnen bijvoorbeeld nieuwe (file)knelpunten ontstaan. Verder zorgt een wegverbreding voor een algemene toename van verkeer. Dit extra verkeer komt ook terecht op aan- en afvoerende wegen, zoals de stedelijke invalswegen. Juist daar zijn de grootste problemen met luchtkwaliteit, omdat mensen er relatief dicht op de weg wonen. Ook zijn er veel scholen en voorzieningen rond dit soort wegen gevestigd. Met de spoedwet wordt vastgelegd dat effecten op dit soort locaties geen rol mogen spelen in de besluitvorming.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.