Eurlings: alle wegen sneller aanleggen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (spoedaanpak wegen).
Kern van het wetsvoorstel is het sneller besluiten over alle wegprojecten met behoud van inspraak en aandacht voor het milieu. Naast deze spoedaanpak voor de korte termijn presenteert minister Eurlings deze maand ook een lange termijn actieplan waarin meer maatregelen worden aangekondigd die het aanleggen van infrastructuur blijvend versnellen.
In reactie op de aanbevelingen van de ‘Commissie Versnelling besluitvorming infrastructurele projecten’ (Commissie Elverding) is een nieuwe spoedwet wegverbreding om advies aan de Raad van State gezonden. Met de spoedaanpak wegen verbreedt het kabinet de toepassing van deze spoedaanpak naar álle wegprojecten die vallen onder de Tracéwet. Hierdoor kunnen niet alleen de Spoedwet-projecten, maar alle wegprojecten profiteren van deze versnelde besluitvorming. Het is de bedoeling nog deze kabinetsperiode voor dertig projecten de besluitvorming af te ronden en de spa in de grond te steken.
Om de besluitvorming rond infrastructuur vlot te trekken heeft het kabinet de Commissie Elverding in september 2007 ingesteld. Deze Commissie publiceerde op 21 april 2008 haar rapport met aanbevelingen. Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet op 4 juli 2008 een wetsvoorstel gepresenteerd dat het mogelijk maakt dat bij kleine onvolkomenheden in besluiten deze nog binnen het besluit kunnen worden gerepareerd (bestuurlijke lus). Hierdoor hoeft een besluit niet opnieuw de hele procedure te doorlopen. Dit scheelt veel extra tijd. Een andere korte termijn aanbeveling van de Commissie Elverding is de vernieuwing van de Spoedwet. Deze heeft het kabinet op 11 juli voor advies naar de Raad van State gestuurd. Uit een nadere analyse van deze nieuwe Spoedwet en het advies van de Raad van State is de spoedaanpak wegen ontwikkeld.
Om besluitvorming voor wegprojecten mogelijk te maken anticipeert de spoedaanpak wegen op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het landelijk programma om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor kunnen projecten snel worden losgetrokken. Daarnaast wordt de omvang van het studiegebied voor luchtkwaliteit op een heldere wijze begrensd. Hierdoor kunnen de luchteffecten van de aanleg van een weg doelmatiger berekend worden. Ook geeft de spoedaanpak wegen de ruimte om vuistregels voor berekeningen te kunnen vaststellen en gebruik te maken van meer stabiele onderzoeksgegevens. Dit scheelt veel extra onderzoekstijd doordat er in elke fase van het besluitvormingsproces met gelijke gegevens gewerkt kan worden. Verder zal de milieueffectrapportage (m.e.r.) beter aansluiten bij de eisen van de Europese m.e.r.-regelgeving. Hierdoor wordt de m.e.r. procedure vereenvoudigd en verkort zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.