Utrecht opgedeeld in sectoren

In navolging van Groningen wil nu ook Utrecht de stad opdelen in sectoren om doorgaand autoverkeer uit het centrum te weren. Daarnaast moet er aan de stadsrand een ring van P+R terreinen komen met frequente ov-verbindingen. Deze voornemens staan in het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit 2008.

Utrecht wil meer automobilisten uit de auto in het openbaar vervoer en op de fiets krijgen. Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 omvat een ingrijpend pakket maatregelen en een veeljarig investeringsprogramma. Utrecht zoekt steun van rijk, provincie en regio (BRU) om de komende twintig jaar ruim € 1miljard te investeren in openbaar vervoer, fiets en in het oplossen van knelpunten in het stedelijk wegennet.
Eén van de maatregelen uit het actieplan is het weren van doorgaand autoverkeer door de oude stad. De maatregel is noodzakelijk om in 2015 in heel Utrecht de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de wettelijke normen, aldus de gemeente.
De Utrechtse lucht is de afgelopen decennia schoner geworden, maar nog niet genoeg om te voldoen aan strengere wettelijke normen. Door de bouw van Leidsche Rijn, Rijnenburg, de binnenstedelijke herstructurering, de vernieuwing van het Stationsgebied groeit Utrecht tot na 2020 sneller dan andere grote steden. Dat betekent dat zonder extra maatregelen ook het autogebruik in en om de stad in de periode 2005-2020 met circa 30 % toeneemt. Eerder genomen maatregelen (o.a versnelde aanschaf schonere bussen in het openbaar vervoer, een milieuzone voor vrachtwagens en een schoon gemeentelijk wagenpark) zijn niet voldoende om in 2015 in heel Utrecht te voldoen aan verplichte luchtkwaliteitsnormen.
Om de luchtkwaliteit duurzaam te verbeteren en de verkeersproblemen structureel aan te pakken wil Utrecht met steun van andere partijen tussen nu en 2030 onder meer €420 miljoen investeren in kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer, circa €60 miljoen in fietsvoorzieningen, bijna €150 miljoen in uitbreiding van P+R voorzieningen,  €25 miljoen in tunnels en €155 miljoen in het oplossen van autoknelpunten.

Meer openbaar vervoer
Utrecht kiest voor een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer. Dat betekent investeren in snelle en goed op elkaar afgestemde trein, tram en busverbindingen in stad en regio. Naast Randstadspoor (inclusief nieuwe stations) worden tramlijnen gelegd onder meer naar De Uithof, P+R Hooggelegen en Leidsche Rijn. Daarnaast wordt geïnvesteerd in frequentie en kwaliteit van het busvervoer.
Utrecht wil fietsen aantrekkelijker maken op kortere afstanden in de stad en voor- en na gebruik van het openbaar vervoer. De stad verbetert de doorstroming op de belangrijkste fietsroutes (uitschakelen, dan wel anders afstellen van verkeerslichten), investeert in de kwaliteit van het fietsnetwerk (meer rood asfalt), in aanleg van ontbrekende schakels (zoals fietsbruggen/fietstunnels), en in forse uitbreiding van (bewaakte) fietsparkeerplekken in de binnenstad en oude stadswijken.

Sectorenplan
Om autoverkeer af te vangen komen er aan de stadsrand een ring van P+R terreinen met frequente ov-verbindingen. De (parkeergarages in de) binnenstad blijft met de auto bereikbaar, maar met wegafsluitingen (knips) wordt doorgaand verkeer door en langs het centrum geweerd. Daarmee wordt Utrecht opgedeeld in vier sectoren, die automobilisten noodzaken zoveel mogelijk gebruik te maken van de stedelijke verdeelring en de Ring Utrecht.  De doorstroming op de stedelijke rondweg wordt bevorderd via uitbreiding van de groene golf. De Noordelijke Randweg Utrecht krijgt ongelijkvloerse kruisingen en wordt opgewaardeerd tot autoweg. Er komen op korte termijn maatregelen om de verkeersdruk op wegen/straten met grote verkeersoverlast te verminderen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.