Meer samenhang in ruimtelijke investeringen

Investeringen in wegen, openbaar vervoer, woningbouw en natuur zullen beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat er meer samenhang in het ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid en verbetert de balans tussen wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur. Een voorstel waarin dit geregeld wordt – het nieuwe MIRT spelregelkader – is door ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (Ruimte en Milieu) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er bestaat veel samenhang tussen bijvoorbeeld het aanleggen van een weg en een woonwijk in hetzelfde gebied. Om er voor te zorgen dat deze projecten beter op elkaar afgestemd zijn, gaan de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV en Economische Zaken beter samenwerken. Het doel is om de werkwijzen van de verschillende ‘ruimtelijke’ ministeries beter op elkaar af te stemmen. Het nieuwe spelregelkader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) zorgt hiervoor.

Dit spelregelkader maakt duidelijk hoe projecten in het ruimtelijke domein in aanmerking komen voor een bijdrage van het Rijk. Hierbij worden projecten van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in samenhang beoordeeld. Ook wordt in gebiedsgerichte verkenningen de beleidsopgaven van de ministeries van LNV en Economische Zaken betrokken. Deze werkwijze betekent niet het ineenschuiven van budgetten van de verschillende departementen, maar een integrale benadering van de diverse beleidsprogramma’s.

Binnen de nieuwe spelregels wordt er meer nadruk gelegd op een brede verkenningfase waarin de mogelijkheden van nieuwe projecten duidelijk worden. Een belangrijke aanpassing is dat deze fase maximaal twee jaar duurt en wordt afgesloten met een voorkeursbeslissing. Hierdoor kan de tweede fase, de planuitwerking, worden verkort en wordt deze stabieler. Verder wordt de betrokkenheid van regio’s en marktpartijen bij projecten verzwaard binnen het nieuwe spelregelkader. Het MIRT-spelregelkader is daarmee ook in lijn met adviezen van de commissies Elverding en Ruding. In de toekomst zal het MIRT-spelregelkader verder worden ontwikkeld op basis van uitwerkingen van de adviezen van deze commissies en een evaluatie. Hierbij wordt ook de relatie met de programma’s van de ministeries van LNV en Economische Zaken verder uitgewerkt.

De nieuwe MIRT-spelregels zijn vanaf 2009 van toepassing op nieuwe MIRT projecten en programma’s van het hoofdwegennet, (hoofd)vaarwegennet, landelijke spoorwegennet en andere grote decentrale verkeersprojecten. Ook waterkering- en waterbeheerprojecten en woningbouwprojecten zullen onder dit spelregelkader gaan vallen. Het Rijk en de regio’s gaan in 2009 gezamenlijke MIRT-gebiedsagenda’s ontwikkelen. Daarin komen ruimtelijke ambities, verstedelijkingsafspraken en mobiliteitsprogramma’s van verschillende overheden samen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.