Een kwart van voetgangers loopt door rood bij een GOP

gopEen Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats is nogal eens onderwerp van discussie, vooral omdat men denkt dat de verkeerslichten vaak genegeerd worden, zowel door zowel automobilisten als voetgangers. En inderdaad, een kwart van de voetgangers loopt door rood, maar tot grote problemen leidt dat niet.

Bekend is dat voetgangers verkeerslichten vaak overbodig vinden en dan oversteken zodra de mogelijkheid zich aandient, ongeacht de toestand van het licht. Zekerheidshalve wordt dan wel op de drukknop geduwd en een groenfase aangevraagd. Dit roept dan de nodige frustraties op bij de automobilist die voor rood moet stoppen, terwijl er geen voetgangers meer te zien is.

In het kader van de realisatie van een HOV-route in Haarlem-Noord worden twaalf kruispunten op de route Schoterweg/Rijksstraatweg gereconstrueerd. Op een aantal van die kruispunten wordt in de huidige situatie de oversteek voor voetgangers geregeld door middel van een Geregelde Oversteek Plaats (GOP), ook wel Geregelde Voetgangers Oversteek Plaats (GVOP) genoemd.

Aan enkele CROW-voorwaarden voor de toepassing van een GOP, o.a. een intensiteit van meer dan 1000 pae/spitsuur en een minimale afstand tot een kruispunt, wordt niet voldaan. Het verwijderen van de GOP’s is dus te rechtvaardigen. Niettemin heeft de gemeente besloten nader onderzoek naar het functioneren van de GOP’s te laten doen door BVA Verkeersadviezen.

Op drie locaties is drie keer gedurende 1 uur het oversteekgedrag en het daarbij optredende gedrag van automobilisten geobserveerd. In totaal dus gedurende 9 uur.

Er zijn op de drie GOP’s tijdens de onderzoeksperiode in totaal 727 oversteekbewegingen geobserveerd. Daarvan zijn 541 oversteekbewegingen (74%) gemaakt door volledig mobiele voetgangers en 186 oversteekbewegingen (26%) door voetgangers die beperkt-mobiel waren (ouderen, ouder met kinderwagen, e.d.).

Bij de meeste oversteekbewegingen (73%) verloopt de oversteek correct: de voetganger komt aan bij de GOP, vraagt groen aan én wacht tot het licht groen wordt. Van de volledig mobiele voetgangers vertoonde 68% correct gedrag, van de beperkt-mobiele voetgangers was dit 90%.

Van de waargenomen oversteekbewegingen loopt de voetganger in 26,5 % door rood. Het grootste deel daarvan vraagt geen groen aan en loopt door zonder de drukknop te gebruiken (22%). In 4% van de oversteken vraagt men dus wel groen aan, maar wacht men niet. Het onnodig op de drukknop drukken valt bij deze drie GOP’s dus mee. In deze situaties zijn geen conflicten opgetreden, aangezien automobilisten op geen enkele wijze hoefden te reageren op deze voetgangers.

De meest ernstige conflicten werden overigens veroorzaakt door automobilisten die vanuit de zijweg de weg opreden en te laat de voetganger op de GOP opmerkte (naar verwachting veroorzaakt door een combinatie van een ligging zeer dicht op het kruispunt en een drukke, hectische verkeerssituatie).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.