Herziening categorie-indeling Overijssel op de helling

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de plannen om te komen tot een nieuwe categorie-indeling voor het wegennet in de ijskast gezet. Het plan hield onder meer in dat 25 gebiedsontsluitingswegen B (GOW-B) zouden worden omgezet in 18 GOW en 7 ETW (Erftoegangswegen). Dat zou onder meer inhouden dat de snelheid van 80 naar 60 km/uur terug zou gaan. Maar volgens sommigen zou dat ten koste gaan van de doorstroming.
Overijssel heeft in het verleden de categorie gebiedsontsluitingswegen (GOW) onderverdeeld in A-wegen (de wegfunctie staat vast) en B-wegen (wegfunctie nog een vraagteken). Verder lagen er nog een aantal erftoegangswegen (ETW) waarvan de functie nog niet helemaal duidelijk was. Ook bleek uit een evaluatie van de wegencategorisering tussen 1999-2009 dat door onder andere de aanleg van rotondes, nieuwe rondwegen en de verlaging van de snelheid op (parallel)wegen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op een groot aantal provinciale wegen flink is verbeterd. Ook is het aantal ongevallen met ernstige slachtoffers op wegen waar de provincie verkeersveiligheidsmaatregelen heeft genomen, zoals bermverharding, middengeleiders en opvallende kruispunten, sterk gedaald (28%). Dit alles bij elkaar vormde aanleiding om de categorie-indeling van een aantal wegen opnieuw te bekijken.
Gedeputeerde Staten hebben nu echter aangegeven een nieuwe discussie met Provinciale Staten te willen voeren ‘over de kaders die nodig zijn voor de wijziging van de functie en inrichting van provinciale wegen’. 125 inspraakreacties vanuit overheden, inwoners en bedrijfsleven en de verschillende beelden die leven bij de Statenfracties waren voor Gedeputeerde Staten aanleiding om het voorstel voor de herziening van de wegencategorisering terug te nemen. De discussie spitste zich vooral toe op de tegengestelde belangen tussen verkeersveiligheid versus doorstroming, met de aspecten leefbaarheid en natuur als extra argumenten. Volgend jaar willen Gedeputeerde Staten een nieuwe discussie voeren met Provinciale Staten  De uitkomsten hiervan vormen de basis voor nieuwe voorstellen voor de wijziging van de functie en inrichting van provinciale wegen. Tot die tijd blijft de huidige wegencategorisering van kracht.

Volg ook de Webinar Grijze Wegen op 7 december, klik hier voor meer info…

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.