Categorisering makeover

categorisering duurzaam veiligEen nieuwe CROW-publicatie ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ moet een einde maken aan het allegaartje van wegtypen dat langzamerhand is ontstaan na de invoering van de categorisering op basis van Duurzaam Veilig.

Uit een onderzoek naar de toepassing van bestaande richtlijnen voor wegontwerp in 2008 blijkt dat 90 procent van de wegbeheerders in Nederland weliswaar de bestaande categorisering op basis van Duurzaam Richtlijnen volgt, maar die soms gedwongen door praktische mogelijkheden of geldgebrek naar eigen inzicht aanpast. Zo zijn zogenaamde grijze wegen ontstaan, die niet passen binnen het landelijke uniforme beeld, ooit de bedoeling van de categorisering. Ook ontwerpprincipes als Shared Space en Langzaam Rijden gaat Sneller passen niet in dat beeld van drie herkenbare wegcategorieën: stroomwegen, gebiedsontsluitings¬wegen en erftoegangswegen.
Daarom heeft het Ministerie van I&M aan CROW en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om samen met wegbeheerders, TNO en SWOV een nieuwe categoriserings richtlijn op te stellen. Hier is de CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ uit voortgekomen.
Per wegcategorie zijn nu de Basiskenmerken vastgesteld die altijd danwel nooit aanwezig mogen zijn, zodat het verschil tussen de wegcategorieën zo groot mogelijk wordt. En het idee is dat de weggebruikers dan ook beter gaat begrijpen op welk type weg men rijdt, hoe snel men mag en welk gedrag gewenst is.
In totaal zijn 19 Basiskenmerken onderscheiden: Die hebben betrekking op verharding, fysieke rijrichtingscheiding, lengtemarkering, verlichting, voorzieningen landbouwverkeer, oversteken langzaam verkeer op wegvakken, erfaansluitingen, menging verkeerssoorten, fietsvoorzieningen, redresseerstrook, obstakelafstand, OV-haltes, parkeren, horizontaal- en verticaal alignement, hectometerpaaltjes, verkanting, helling berm/talud, pechvoorzieningen en draagkrachtige berm.
Zo is voor de inrichting van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom onder andere vastgelegd dat er sprake moet zijn van open verharding of streetprint met de uitstraling open verharding. En ten aanzien van lengtemarkering wordt gesteld dat er opsluitbanden aanwezig zijn er nooit witte lengtemarkering aanwezig. En bij dit wegtype mag nooit rijrichtinscheiding aanwezig zijn evenals voorzieningen om oversteken te stimuleren of te beperken. Zo zijn voor alle wegtypen de does and don’ts neergeled.
Als het wegontwerp aan alle eisen voldoet wordt volledig voldaan aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Maar niet altijd zal niet aan alle eisen voldaan kunnen worden. Danbestaat de mogelijkheid aan het ontwerp com¬penserende maatregelen toe te voegen zodat het geheel alsnog veilig functi¬o¬neert en herkenbaar is.
Opzet is dat de inhoud van de nieuwe publicatie wordt overgenomen in het nieuwe ‘Handboek wegontwerp’ (HWO) en in de nieuwe ‘ASVV’.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.