Nut parkeerverwijssystemen omstreden

parkeergarageDe meningen over nut en noodzaak van parkeerverwijsssystemen lopen uiteen. Volgens recent onderzoek van de Radboud Universiteit houden automobilisten er nauwelijks rekening mee. Maar ander onderzoek wijst erop dat een parkeerverwijssysteem desondanks voor een betere verdeling van de parkeerdruk zorgt.

Tessa van de Zande studeerde eerder dit jaar af bij de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deed onderzoek naar het keuzegedrag van parkerende automobilisten in Tilburg. Daaruit bleek volgens van de Zande dat het effect van een Parkeer Route Informatie Systeem op het gedrag van automobilisten beperkt is. Slechts de helft van de ondervraagde automobilisten heeft PRIS opgemerkt en maar 12% heeft zich laten sturen door de aangeboden informatie.

Bijna alle automobilisten in Tilburg geven te kennen parkeerverwijssystemen niet op te merken of te gebruiken omdat zij bekend zijn met de lokale verkeers- en parkeersituatie en er daarom geen aandacht aan schenken. Veel ondervraagden geven ook aan vaak bij dezelfde parkeervoorziening te parkeren, waarbij 40% van de automobilisten dit zelfs doet ongeacht de informatie die PRIS weergeeft.

Het onderzoek lijkt te sporen met eerder onderzoek dat in Amersfoort werd gedaan door adviesbureau SOAB. Die vroeg aan automobilisten in de wachtrij voor de parkeergarage of de het PRIS daar hadden gebruikt. Maar 1 op de 20 automobilisten beaamde dat. Vrijwel alle automobilisten kozen voor de betreffende parkeergarage omdat die het dichtst bij de winkelbestemming ligt.

Uit een online enquête in hetzelfde onderzoek kwam echter ook een ander beeld naar voren. 45% tot 55% van de respondenten die de web-enquête hebben ingevuld zeggen wel gebruik te maken van het PRIS. Het onderzoek laat ook zien dat dit percentage als er extra informatie – bijvoorbeeld de wachttijd bij de ingang – op het PRIS zou worden geboden op zou kunnen lopen tot bijna 80%.

Een onderzoek in Winterswijk van bureau Keypoint lijkt meer aan te sluiten bij dat laatste beeld. Hoewel lang niet alle automobilisten op de borden kijken, kan een parkeerverwijssysteem voor een betere verdeling van de parkeerdruk zorgen, zo luidde de conclusie. Uit dat onderzoek bleek dat de helft van de automobilisten de verwijsborden bewust waarneemt. En 23% daarvan geeft aan de keuze voor het parkeerterrein te baseren op de actuele informatie op de verwijsborden. Daarmee zorgt het parkeersysteem voor minder zoekverkeer op piekmomenten. En in ieder geval op zaterdagen is de gemiddelde parkeerbezetting op alle parkeerfaciliteiten in Winterswijk structureel toegenomen, aldus de onderzoekers.

Adviesbureau Spark tenslotte concludeert dat investeren in PRIS kostbaar is en de effectiviteit van het systeem beperkt. ‘Daar komt bij dat er steeds meer technologische ontwikkelingen zijn die on-street dynamische systemen op termijn overbodig maken. Veel automobilisten hebben tegenwoordig een navigatiesysteem in de auto die hen naar hun eindbestemming leidt; daarnaast zijn smartphones met bijbehorende (parkeer)apps ook in opkomst. Deze technieken kunnen de automobilist gepersonaliseerde (parkeer-, route-) informatie geven waardoor on-street dynamische parkeerinformatie overbodig kan worden. Kortom: investeren in dynamische PRIS lijkt investeren in een oplossing waarvan de effectiviteit te wensen over laat en in de nabije toekomst door in-car-technologie wordt vervangen.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.