Mag je hier parkeren?

parkeerverbodHet is een vraag die je bij je theorie-examen kan verwachten: Mag je hier in de berm parkeren? Tot voor kort luidde het antwoord inderdaad: Nee! Maar nu niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof over parkeren in de berm.

Het begon allemaal met een zaak in Maastricht, waarbij een automobilist in de berm parkeerde, terwijl er een parkeerverbod gold (bord E1). Hij ging in beroep, omdat hij niet op de rijbaan stond, maar in de berm. De rechtbank van Maastricht verwierp zijn verweer echter.

Het hof verklaarde het beroep van betrokkene onlangs (uitspraak 23 mei 2016) echter gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Zij verwees daarbij naar een eerdere uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland die (in 2013) betrokkene in een soortgelijke situatie vrij sprak.

Het hof redeneert dat het RVV niet verbiedt om in de berm te parkeren als er een parkeerverbod geldt, hetgeen door het Verdrag van Wenen nog eens wordt bevestigd.

Het eerste punt wordt als volgt toegelicht: De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Verder wordt gesteld in de uitspraak dat deze conclusie overeen stemt met hetgeen is bepaald in het Verdrag van Wenen.

Wat nu? Het blad Verkeerknooppunt van de politie die het probleem ook aan de orde stelt in een artikel suggereert dat wegbeheerders in voorkomende gevallen dan maar fysieke maatregelen moeten nemen, zoals paaltjes, afrasteringen, struiken of bloembedden. Een gele streep lijkt geen oplossing, want die geldt mogelijk alleen voor de rijbaan en niet voor de berm. Bovendien biedt het Verdrag van Wenen er waarschijnlijk geen ruimte voor, aldus het politietijdschrift..

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

8 reacties op “Mag je hier parkeren?”

Joke Majoor|19.05.19|19:32

Mag er tussen twee parkeerplaatsen in op het gras geparkeerd worden.Als er nergens meer plek is.Waar je vanaf de straat dus zo in kunt rijden.

Harry Apperloo|22.09.16|10:23

@ Jacco Harinck. Het arrest van het hof gaat specifiek over de borden E1, E2 en E3. Het gebruik van de weg – onderverdeeld in rijbestemming en parkeerbestemming – wordt voor de verschillende categorieën weggebruikers geregeld in de artikelen 4 t/m 10 RVV. Het gebruik van de berm om op of over te rijden is daarin i.h.a. verboden (expliciet in het RVV genoemde uitzonderingen daargelaten).

@ Chris Toorop. Dat is nu precies de (handhavings-)fout die werd gemaakt en die door het hof is rechtgezet. Verzuimd werd om artikel 65 lid 3 RVV te lezen, waarin toch duidelijk staat dat – ondanks de geplaatste borden – parkeren blijft toegestaan op weggedeelten met een parkeerbestemming. En laat de berm nu net een parkeerbestemming hebben ingevolge de bepaling en Nota van Toelichting van en bij artikel 10 RVV. Bovendien staat in de Nota van Toelichting bij artikel 65 lid 2 RVV uitdrukkelijk dat de borden alleen betrekking hebben op de RIJBAAN. Wetgeving houdt niet op bij het lezen van één artikel of één artikellid alleen en daar ook nog eens een eigen misplaatste interpretatie aan te geven, die haaks staat op hetgeen door de wetgever is bepaald.
Dat doet niet af aan het feit dat de berm bij de weg behoort volgens de definitie van de WVW. Daarom zegt het hof met zoveel woorden dat die definitie niet gebruikt mag worden puur en alleen omdat er in artikel 65 lid 2 RVV het woord “weg” staat, zonder het samenstel van wettelijke regels te lezen en toe te passen.

Chris Toorop|12.09.16|15:11

Artikel 65 lid 2: De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst. (RVV1990)
Artikel 1 lid b: wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten; (wegenverkeerswet 1994)

Mijn inziens behoort de berm wel tot de weg en is derhalve parkeren in de berm ook verboden wanneer het bord E01 wordt toegepast.

Jacco Harinck|12.09.16|10:36

De uitspraak gaat m.i. nog veel verder. Wat er gaat gebeuren als er een bord C8 of C14 staat en de tractor of mountainbike lekker door de berm rijdt…..?
Of je wandelt gezellig door de berm terwijl er een C16 staat?
Je zult er als handhaver staan.
Zoals wel vaker het geval is lijkt me hier ook sprake van een beslissing waarbij ik me afvraag of degene die de uitspraak doet wel een goed beeld heeft waar het om gaat. Er is een uitspraak maar of het recht is?

Harry Apperloo|05.09.16|12:05

Het is een wegbeheerder toegestaan om bepaalde ontheffingen te verlenen, beperkingen in te voeren (b.v. soort voertuigen of tijden), of regels te stellen die niet onder de verkeerswetgeving vallen.
Het is een wegbeheerder niet toegestaan verkeersregels te wijzigen of aan verkeerstekens een andere of uitgebreidere betekenis of werkingssfeer toe te kennen dan de wet bepaalt of regels te maken voor openbare weggedeelten die onder de verkeerswetgeving vallen.
 
De wegbeheerder kan dus wel d.m.v. een APV regels stellen voor die  plaatsen die niet onder de vigeur van de WVW (de weg) vallen.
Dat kan zijn een verbod tot stilstaan of parkeren in een gemeentelijke groenvoorziening.
Dat een park of een plantsoen een gemeentelijke groenvoorziening is, dat is duidelijk.
Voor een groenstrook langs de rijbaan ligt dat anders. Tot de weg worden ook gerekend de bijbehorende paden, bermen en zijkanten.
Een groene (gras)berm is geen groenstrook ; er is al een behoorlijk aantal rechtelijke uitspraken waarbij de beschikking voor parkeren in de groenstrook om die reden werd vernietigd.
Zelfs in het geval dat er een aantal bloemperken was aangelegd, maar tussen die bloemperken voldoende ruimte was om te parkeren, dan blijft het een berm.
Een stoeprand heeft in die zin geen betekenis; er zijn in den lande voldoende parkeerplaatsen of bermen die alleen via een stoeprand te bereiken zijn.
Anders wordt het als de zijkant voorzien is van door gemeentewege aangelegde en vooral onderhouden beplanting of bloemenperken.
Dan kan er sprake zijn van een groenstrook, zelfs als die zijkant volgens de definitie van de wegenverkeerswet tot de weg behoort.
Er moet dan wel sprake zijn van duidelijk aangelegde beplanting of bloemperken; een enkel bloemetje, een bloemperkje, of enkele bloemperken met grote tussenafstand, of in het wild groeiende bloemen lijkt mij onvoldoende om die berm als groenstrook aan te duiden.
Helaas vindt gemeentelijke handhaving al snel dat een zijkant een groenstrook is, terwijl het toch echt een (gras) berm betreft.
Bij twijfelgevallen of een zijkant een berm of een groenstrook is, kan alleen de rechter het uiteindelijke oordeel vellen.

henri van hoeven|05.09.16|10:21

De gemeente is altijd vrij om in een APV (Het woord zegt het al: Algemene Plaatselijke Verordening) belangrijke zaken lokaal en plaatselijk te regelen ten behoeve van orde, veiligheid en alles wat van belang is om plaatselijk te regelen in het gemeentegebied en met de aanvulling op art 5:11 in dit voorbeeld gedaan wordt.

Wel is dan een een bestuurlijke vaststelling van de APV (via B&W mandaat of raad) vereist om te kunnen handhaven (en daarmee politieadvies) en moeten de vastgestelde sancties in de APV ook geformuleerd zijn.

Rob van Dijk|05.09.16|10:16

Dit is wat Verkeersknooppunt daarover zegt:
De overeenkomst tussen bermen, beplantingen of groenstroken, parken of plantsoenen is vaak dat er wel wat gras staat. Een duidelijke scheiding is meestal niet te vinden en allerlei partijen vliegen elkaar ongetwijfeld nog tijden lang in de haren over wat nu het één is en wat het andere is […]. Het arrest van het gerechtshof verandert niets aan deze discussie. Eén ding is wel zeker: áls er sprake is van een (toegankelijke) berm, mag je er vanaf nu overal parkeren ook al staat er een bord E1.

John Hoogma|05.09.16|09:24

In de APV van de gemeente Ommen staat dat parkeren op groenstroken langs de weg niet geparkeerd mag worden: Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan (einde citaat).
Mis dergelijk aspect in het artikel. Ik ben benieuwd hoe die APV-regel zich verhoudt tot de uitspraak van het Hof en het verdrag van Wenen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.