Landelijk Model Systeem voldoet, behalve voor OV

lms

Zijn het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM) geschikt voor de toepassingen waarvoor ze worden gebruikt? Die vraag werd voorgelegd aan wetenschappers van TNO, TU Delft, MuConsult en Twynstra Gudde. Conclusie: ze voldoen voor het maken van lange termijn prognoses en analyses van effecten van beleidsmaatregelen. Gebruik ze alleen niet zonder meer voor het bepalen van het effect van OV-maatregelen.

Het Landelijk Model Systeem (LMS) is eind jaren ‘80 ontwikkeld en in de loop van de jaren periodiek geactualiseerd . Medio jaren ’90 zijn de regionale modellen (NRM) van Rijkswaterstaat op dezelfde leest geschoeid en geschikt gemaakt voor het ondersteunen van beleidsbeslissingen. (Recentelijk is een volledig nieuwe versie van het LMS en NRM beschikbaar gekomen die nog niet is getoetst.). De conclusie van de audit die is gehouden om de werking van de modellen te toetsen is dat het LMS en het NRM over het algemeen voldoen aan het gebruiksdoel van het maken van lange termijn prognoses en analyses van effecten van beleidsmaatregelen. Maar de auditors maken daar wel kanttekeningen bij. Zo is de nauwkeurigheid van intensiteiten en reistijden op het wegennetwerk niet overal gewaarborgd. Dit betreft wegvakken en trajecten waar congestie een grote rol speelt. Er is bovendien een substantiële kans dat de reistijden op het onderliggend wegennetwerk en dus de uitwisseling tussen het verkeer op het hoofd- en onderliggend wegennetwerk niet nauwkeurig zijn. Verder zijn de kosten- en tijdelasticiteiten van reizen in het openbaar vervoer laag vergeleken bij bestaande inzichten uit de literatuur . Dit wil zeggen dat reizen in het openbaar vervoer relatief ongevoelig zijn voor veranderingen in kosten en tijd als gevolg van maatregelen. Voor relaties waar het openbaar vervoer en de auto een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hebben is er een risico op het onderschatten van het probleemoplossend vermogen van openbaarvervoerbeleid ten aanzien van congestie op het wegennet. Dit betekent dat de huidige versie van het LMS/NRM niet, of niet zonder meer, toepasbaar is voor het bepalen van het effect van OV-maatregelen, aldus het onderzoek.
Verder stelt het rapport dat relatief nieuwe beleidsmaatregelen niet kunnen worden doorgerekend. Het gaat hierbij om het effect van incidenten en massaevenementen, ketenmobiliteit en multimodale knooppunten, tactisch en operationeel verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

Minister Schultz heeft inmiddels laten weten dat met de kritiekpunten rekening wordt gehouden en dat waar nodig correcties worden doorgevoerd. Ook laat zij middels een brief van onderzoekinstituut KiM weten dat een eventuele overschatting van de oplossend vermogen van het OV geen consequenties heeft voor de wijze waarop de besluitvorming rond een aantal infrastructurele projecten zoals de Zuidelijke Ringweg Groningen en de Ring Utrecht e.a. tot stand zijn gekomen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.