Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties geactualiseerd

vriTe korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders de meest actuele inzichten voor het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend. De publicatie vervangt CROW-publicatie 111 uit 1996.

Aanleidingen voor de herziening van de richtlijnen waren interpretatieverschillen over de berekeningsmethodiek en veranderingen in het Nederlandse wagenpark.
Voor de nieuwe richtlijn is literatuuronderzoek verricht naar een aantal aspecten waarover onduidelijkheid of verschil van interpretatie bestond. Daarnaast zijn praktijkmetingen uitgevoerd op drie locaties met verschillende maximumsnelheden. Dit heeft onder andere geresulteerd in nieuwe informatie over snelheden en versnellingen. De aangepaste parameters en aanvullende informatie uit het onderzoek maken dat berekende ontruimingstijden beter aansluiten bij de werkelijkheid, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
Nieuw in de richtlijn is de aandacht voor oprijdend verkeer dat maatgevend is voor de afrijtijd. De richtlijn biedt nu ook de mogelijkheid om voor het bepalen van de oprijtijd van (brom)fietsers en voetgangers de reactietijd mee te nemen. De af- en oprijafstand voor twee conflicterende signaalgroepen worden in de nieuwe richtlijn bepaald door het vaststellen van de conflictpunten in plaats van het conflictvlak. Ook is informatie over landbouwverkeer en gemotoriseerd verkeer in bochten toegevoegd.
De richtlijn bevat voorbeelden van meetmethoden en voorbeelden voor het bepalen van de ontruimingstijd. Ook het opnemen van locatiespecifieke omstandigheden en dossiervorming komen aan de orde.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.