Autodelen nog niet in verkeersmodellen

autodelenDe ontwikkelingen op het terrein van autodelen gaan snel en bieden kansen, tegelijkertijd zijn er nog veel onzekerheden over de wijze waarop en het tempo van deze ontwikkelingen.

Dit schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Kamer in een reactie op de notitie “Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot” van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Uit de brief blijkt dat autodelen nog niet zonder meer tot een succes kan worden bestempeld. “De potentiële effecten van autodelen ogen bemoedigend, maar gezien het beperkte aantal respondenten en het ontbreken van een controlegroep kunnen op basis van dit onderzoek nog geen harde conclusies worden getrokken”, aldus Mansveld.

De staatssecretaris verwijst in haar brief naar de cijfers over deelauto’s van CROW-KpVV uit 2014, die op 11.000 deelauto’s uitkwam, maar spreekt nadrukkelijk over “beschikbare deelauto’s”, want over het gebruik is nauwelijks wat bekend tot nu toe. Bovendien is dit aantal op een Nederlands wagenpark van 7,9 miljoen auto’s) nog steeds relatief klein.

Maar, bij een verdere doorgroei kan autodelen voor steeds meer mensen een aantrekkelijke optie worden in het totale mobiliteitsaanbod, zowel in drukke steden als in krimpgebieden. Hiermee kan autodelen substantieel bijdragen aan de beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid, zo stelt Mansveld die verder signaleert dat autodelen nog niet wordt meegenomen in de verkeersmodellen (toekomstscenario’s) en maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s).

“Momenteel werken het Centraal Planbureau (CPB) en het PBL in het kader van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) aan een actualisatie van de toekomstscenario’s. In deze scenario’s worden op consistente wijze mogelijke economische, demografische en technologische ontwikkelingen meegenomen. Daarin wordt ook naar maatschappelijke ontwikkelingen als autodelen gekeken. Als blijkt dat van autodelen op langere termijn een betekenisvol effect verwacht wordt, wordt het opgenomen in de scenariobeelden, die dit najaar gepubliceerd zullen worden. De scenario’s vormen vervolgens weer de basis voor toekomstige MKBA’s voor gebieds- en infrastructurele projecten.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.