Veel mis bij werk in uitvoering

wegwerkzaamhedenBij wegwerkzaamheden wordt fors de hand gelicht met de voorschriften. Slechts een kleine minderheid van de locaties blijkt geheel aan de richtlijnen te voldoen. Dat constateert de SWOV na een onderzoek op 50 plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom.

De meest voorkomende afwijkingen zijn ontbrekende of slecht leesbare/zichtbare borden, niet goed afgesloten wegen/fietspaden of onveilige afzettingen en ontbrekende, niet goed zichtbare of verwarrende markeringen. Andere geconstateerde afwijkingen van de richtlijnen hebben betrekking op de snelheidslimiet, de omleidingsroute, de vrije ruimte en veiligheidsruimte, en specifieke maatregelen voor het fietsverkeer.
In de helft van de gevallen leidt dat mogelijk tot extra onveiligheid, zo constateert de SWOV. In de meeste gevallen komt dit doordat fietsers ongewenst gedrag vertonen (door het werkvak, over het trottoir, op de rijbaan, of tegen het verkeer in fietsen).
Op autosnelwegen is een aantal factoren waargenomen die tot extra fouten bij weggebruikers kunnen leiden, zoals onduidelijke, verwarrende of onoverzichtelijke markering, bebording of bebakening en te veel borden direct achter elkaar. Ook onvoldoende waarschuwing voor rijstrook- of wegafsluitingen, gevaarlijke in-/uitritten voor werkverkeer, een te hoge snelheidslimiet, en gevaarlijke toeritten leiden tot risico’s.
Daarnaast zijn er op enkele locaties snelheidsovertredingen waargenomen; ongeloofwaardige snelheidslimieten kunnen hierbij een rol spelen. Tot slot is bij een meerderheid van de projecten geconstateerd dat er onvoldoende of ontoereikende beveiligingsmaatregelen genomen zijn. In de meeste gevallen gaat het hierbij om ontbrekende, verkeerd geplaatste of ontoereikende afzettingen.

Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen om de locaties beter aan de richtlijnen te laten voldoen. Hierbij is het van belang te achterhalen waarom men van de richtlijn afwijkt, stelt de SWOV. Mogelijke maatregelen zijn voorlichting en opleiding voor wegwerkers, aannemers en wegbeheerders, en meer controle van dergelijke projecten. Daarnaast is er nog een aantal situaties die om aanvullende of andere maatregelen vragen. Op een aantal autosnelweglocaties werd de geldende snelheidslimiet overschreden. Meer handhaving en een voorlichtingscampagne zouden het aantal overtredingen kunnen terugdringen. Daarnaast wordt aanbevolen om rijstrookafzettingen niet vlak na drukke kruispunten te laten beginnen. De richtlijn zou op dit punt verbeterd kunnen worden. Tot slot is meer aandacht nodig voor de veiligheid van fietsers bij werk in uitvoering.
[foto: trafficlinq.nl]

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.