Betere data en risico gestuurde aanpak moeten verkeersveiligheid verbeteren

ongevallenHet aantal verkeersgewonden heeft recordhoogte bereikt. Toch is het aantal geregistreerde ongevallen op regionale en lokale weggedeelten dusdanig laag, dat die minder geschikt zijn als indicatoren voor het beleid. IenM wil samen met de andere overheden inzetten op verbetering van data en op onderzoek naar risicogestuurde aanpak als nieuwe basis voor de inzet van maatregelen.

Over dat eerste schrijft minister Schultz aan de Kamer ze dat afgelopen jaar uit onderzoek van RIVM en SWOV beschikking heeft gekregen over de ambulancedata van 2009-2012, en het blijkt dat deze bron nieuwe informatie oplevert over de locatie, de betrokken voertuigen en de verkeersdeelnemers. Binnenkort komen ook de gegevens beschikbaar over 2013 en 2014. Vanaf volgend jaar zal de data worden gebruikt gebruiken in de analyses voor het aantal ernstig verkeersgewonden.

Verder noemt STAR (Smart Traffic Accident Reporting), een initiatief dat gestart is door de politie, verzekeraars en het verkeerskundig ICT-bureau VIA. Er is een app in ontwikkeling die het mogelijk maakt om direct na een ongeval (met een auto, fiets of voetganger) gegevens hierover door te geven. Deze app komt begin 2016 beschikbaar. Hierdoor kunnen overheden over extra informatie beschikken.

Tenslotte is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân is samen met VeiligheidNL een proef van een jaar gestart met de spoedeisende hulp van het Medisch Centrum Leeuwarden. Het ziekenhuis registreert waar, wanneer en onder welke omstandigheden ongevallen op de weg plaatsvinden. Zo wordt in beeld gebracht welke locaties het gevaarlijkst zijn en aangepakt moeten worden.

Niet alleen ongevallencijfers, maar risicoprofielen van locaties vormen een ander spoor om verkeersveiligheid te verbeteren. Minister Schultz noemt een aantal voorbeelden.

Zo heeft Interprovinciaal Overleg (IPO) de SWOV opdracht gegeven een instrument te ontwikkelen om proactief de verkeersveiligheid in beeld te brengen en prioriteiten te kunnen stellen. De risicogestuurde aanpak werkt met indicatoren die onveilige situaties in beeld brengen en preventieve sturingsmogelijkheden bieden. Dan kan gaan om veiligheid van de infrastructuur maar ook gedrag (snelheid, alcohol).

Rijkswaterstaat ontwikkelt in verder een Verkeersveiligheidsindicator voor rijkswegen (VIND). In kaart wordt gebracht welke risicofactoren er zijn op het rijkswegennet, en onderzocht wordt op welke manier deze risicofactoren teruggedrongen kunnen worden. Voorbeelden zijn gladheidsbestrijding, stroefheid van wegoppervlak.

En samen met SWOV verkennen enkele provincies hoe ze vanuit de bestaande doelstellingen en data, een vertaalslag naar indicatoren kunnen maken. In twee provincies zijn pilots uitgevoerd (Gelderland en Noord-Holland). De ROV’s van Fryslân, Gelderland en Zeeland hebben met de provincie Utrecht en SWOV een verkenning gedaan naar de meetbaarheid van een aantal indicatoren.

De gemeente Amsterdam tenslotte werkt aan een nieuw meerjarenprogramma verkeersveiligheid, dat in 2016 wordt vastgesteld. Daarbij zet de gemeente in op een preventieve benadering. Er zijn risico indicatoren gemeten voor infrastructuur en gedrag waarvan bekend is dat het kan leiden tot ontstaan van ongevallen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.