Nieuwe quick scan Duurzaam Veilig

duurzaamveiligDe Hogeschool van Amsterdam heeft voor studenten civiele techniek, specialisatie verkeer en mobiliteit, de quickscan duurzaam veilig ontwikkeld. Doel van deze quickscan is om beginnende professionals in staat te stellen op relatief eenvoudige wijze te beoordelen in hoeverre bestaande en ontworpen verkeerssituaties voldoen aan de eisen van de duurzaam-veilig visie.
Om bestaande en ontworpen verkeerssituaties te toetsen op verkeersveiligheid wordt al gebruik gemaakt de verkeersveiligheidsaudit. Die maakt gebruik van checklists, maar de expertise van de auditor is leidend. Dit in tegenstelling tot een ander door de SWOV ontwikkeld instrument, de DV gehaltemeter, een relatief eenvoudige checklist op basis waarvan wordt bekeken in welke mate bestaande en ontworpen situaties voldoen aan de duurzaam-veilig visie.
Ook in het onderwijs van aankomend verkeerskundigen en civieltechnici met een verkeerskundige specialisatie is het wenselijk om duurzaam-veilig visie zo goed mogelijk ‘tussen de oren’ te krijgen, aldus Kaspar Koolstra van de HvA. De quick-scan Duurzaam Veilig is ontwikkeld door de Hogeschool als relatief eenvoudige methodiek om bestaande verkeerssituaties en herinrichtingsplannen direct te toetsen aan de kernpunten van de duurzaam veilig visie. De methodiek is gestructureerder dan een verkeersveiligheidsaudit, maar gedetailleerder dan de DV-gehaltemeter.
De quick-scan duurzaam veilig van de HvA is opgezet vanuit de door de SWOV geformuleerde principes voor een duurzaam veilige infrastructuur: functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid en vergevingsgezindheid. Ieder principe is vertaald in een aantal herkenbare basiscriteria.

De quick-scan is zo opgezet dat wordt gelet op het huidige dan wel te verwachten gebruik.Vervolgens wordt aan de hand van de verschillende criteria beoordeeld of het huidige of te verwachten gebruik in overeenstemming met de functie die er aan is toegedacht. Of de verkeersstroom voldoende gehomogeniseerd zijn, en of de weginrichting en het wegverloop zodanig herkenbaar en voorspelbaar zijn dat foute inschattingen van het verwachte en veilige verkeersgedrag door de verkeersdeelnemer worden voorkómen en de verkeersdeelnemer zoveel mogelijk kan terugvallen op automatismen. Tenslotte is de vraag of de wegomgeving zodanig vergevingsgezind dat de gevolgen van fouten van wegdeelnemers zoveel mogelijk beperkt worden.
De methode is dit jaar voor het eerst uitgetest door studenten civiele techniek als onderdeel van hun project, aldus Kaspar Koolstra. Uit didactisch oogpunt zijn de resultaten positief; de HVA bekijkt nog of het wenselijk is om de methodiek verder te ontwikkelen om deze ook geschikt te maken voor breder professioneel gebruik.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.