Overijssel herziet catagorie-indeling van aantal wegen

Op negen wegen in Overijssel gaat een nieuw snelheidsregiem gelden. De snelheid wordt teruggebracht tot 60 km/uur. Op één weg gaat de snelheid van 60 naar 80 km/uur. Ook de vorm van de wegen en de inrichting van het gebied er omheen worden waar nodig aangepakt. Bij het toekennen van de functie en vorm aan een weg heeft Overijssel onder andere rekening gehouden met de economische functie en de betekenis van het gebied voor leefbaarheid, toerisme en natuur.

Overijssel heef t in het verleden de categorie gebiedsontsluitingswegen (GOW) onderverdeeld in A-wegen (de wegfunctie staat vast) en B-wegen (wegfunctie nog een vraagteken). Verder lagen er nog een aantal erftoegangswegen (ETW) waarvan de functie nog niet helemaal duidelijk was. Ook bleek uit een evaluatie van de wegencategorisering tussen 1999-2009 dat door onder andere de aanleg van rotondes, nieuwe rondwegen en de verlaging van de snelheid op (parallel)wegen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op een groot aantal provinciale wegen flink is verbeterd. Ook is het aantal ongevallen met ernstige slachtoffers op wegen waar de provincie verkeersveiligheidsmaatregelen heeft genomen, zoals bermverharding, middengeleiders en opvallende kruispunten, sterk gedaald (28%).

Dit alles bij elkaar vormde aanleiding om de categorie-indeling van een aantal wegen opnieuw te bekijken. Van 25 gebiedsontsluitingwegen B (GOW-B; 80 km/uur) wil de provincie nu aan 17 wegen de functie gebiedsontsluitingsweg toekennen en aan 8 GOW-B wegen de functie van erftoegangsweg (ETW; 60 km/uur).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.