Regionale Veiligheidsverkenner voor regio’s met onvoldoende ongevallengegevens

Probleem: in de regio zijn weliswaar ongevallencijfers beschikbaar, maar er zijn weinig detailgegevens over de type ongevallen in relatie tot de wegkenmerken. Oplossing: de SWOV ontwikkelde een methode waarmee het toch mogelijk is een verkeersveiligheidsbeleid uit te zetten.
De methode wordt aangeduid als de VVR-2009, voluit Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio 2009. Door de decentralisatie van het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland speelt bij provincies en stadsregio’s steeds vaker de vraag hoe met beleid de verkeersonveiligheid zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden teruggedrongen. De VVR-2009 is ontwikkeld om de effecten van maatregelen in de regio te kunnen uitrekenen als er voor die regio alleen op geaggregeerd niveau informatie beschikbaar is over de inrichting van wegen en kruispunten. Als wel gedetailleerdere informatie over de inrichting van de infrastructuur beschikbaar is, kunnen andere instrumenten worden toegepast, zoals de VVR-GIS 3.0 waarmee ook de kosten-effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen is te berekenen.
De VVR-2009 kijkt naar de opbouw van het wegennet en combineert dat met de wel bekende ongevallencijfers. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre generieke maatregelen als het aanleggen van bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden de verkeersveiligheid verbeteren. Daarbij kan men kiezen uit een lijst van maatregelen waarvoor de SWOV betrouwbare effectschattingen uit de literatuur kon halen. Deze effecten worden uitgedrukt in bespaarde aantallen doden en ernstig gewonden.
De aanleiding voor de ontwikkeling van de VVR-2009 was de wens om voor de provincie Gelderland te bepalen welke verkeersveiligheidsmaatregelen mogelijk zijn om in de toekomst de verkeersveiligheid sterk te kunnen verbeteren. Gelderland is een van de provincies waarvoor gedetailleerde gegevens niet voorhanden zijn. Op basis van de inrichtingssituatie in 2007 is met de VVR-2009 berekend hoe het aantal verkeersslachtoffers zich gaat ontwikkelen wanneer er in Gelderland na 2007 geen maatregelen meer zouden worden genomen en de inrichting van de wegen en kruispunten van 2007 wordt gehandhaafd.
Op basis van deze exercitie is het mogelijk te schatten in welke mate het toepassen van verkeersveiligheidsmaatregelen uit de ‘standaardlijst’ met maatregelen zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid tot en met het jaar 2020.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.