Zuid-Holland zoekt andere wegen om verkeersveiligheid te verbeteren

Onder het motto ‘Ranking the roads’ heeft de provincie Zuid-Holland een nieuwe aanpak geïntroduceerd om de verkeersveiligheid op provinciale wegen verder op te voeren. De wegen worden gespiegeld aan een ideaalbeeld volgens Duurzaam Veilig en daar volgt uit wat er nog te verbeteren valt.

Verkeersveiligheidsbeleid is van oudsher gebaseerd op de zogenaamde black-spotbenadering. Maar het provinciaal wegennet van Zuid-Holland kent geen locaties meer met hoge ongevalsconcentraties. Daarom kiest Zuid Holland voor analyses van het wegennet die behalve gegevens over ongevallen, ook gegevens bevat over het verkeersgedrag, het gebruik van de weg, de wegkenmerken en de omgevingskenmerken, aldus ir. Mirza Milosevic van de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland.

In kader van een trajectstudie doet de provincie een drie onderzoeken gerelateerd aan verkeersveiligheid: een ‘traditionele’ ongevallenanalyse, een wegbelevingsonderzoek uitgevoerd per type weggebruiker, en een kwaliteitstoets op het wegontwerp, ofwel Ranking the Roads. Per 100 meter traject wordt het wegontwerp op 20 wegkenmerken getoetst ten opzichte van een referentieontwerp.

De basis voor Ranking the Roads wordt gevormd door een ‘ideaal’ Duurzaam Veilig wegontwerp voor een bepaald wegtype. Wegkenmerken waarop wordt getoetst zijn onder andere snelheidslimiet, kantmarkering, parallelvoorzieningen, erfaansluitingen , situatie fietspaden, enzovoort. Dit leidt tot een veiligheidsscore welke aangeeft in hoeverre een provinciale weg voldoet aan de eisen van een Duurzaam Veilige weginrichting en daarmee verkeersveilig is. Scores boven de 80% zijn prima, trajecten met een score onder de 60% dienen met prioriteit aangepakt te worden. Daarnaast biedt de methodiek de mogelijkheid om per 100 meter traject verbetermaatregelen (bijvoorbeeld het realiseren van bermverharding of pechhavens, etc.) voor te stellen en het effect van deze maatregelen op de veiligheidsscore te bepalen.

Ranking the Roads geschiedt aan de hand van een uitgebreid Excel-bestand. (Dit bestand biedt de Provincie Zuid-Holland gratis aan).

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.