Ontwerpen voor de oudere verkeersdeelnemer

oudereMet het oog op de toekomst en de behoefte van senioren om zelfstandig aan het verkeer deel te blijven nemen, is het gewenst om in het wegontwerp extra aandacht te besteden aan senioren als verkeersdeelnemers.  Een nieuwe CROW publicatie Seniorenproof wegontwerp laat zien hoe verkeersontwerpers daarmee rekening kunnen houden.

Het aantal senioren in Nederland neemt toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1,1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Naar verwachting zal dit aantal in 2040 zijn toegenomen tot 2,4 miljoen. Meer dan in het verleden leiden veel senioren een actief leven en willen dit blijven doen. Hierdoor vindt er een relatieve toename plaats in het aantal verplaatsingen en in de mobiliteit van senioren. De huidige weginrichting lijkt in de praktijk niet voldoende te zijn afgestemd op de kenmerken van de oudere weggebruiker. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de relatief grote aantallen oudere slachtoffers onder fietsers. De ontwerprichtlijnen voor de infrastructuur in Nederland zijn gebaseerd op de kenmerken van wat heet: “de Nieuwe Normmens”. De Nieuwe Normmens omvat de meest verkeersrelevante functiebeperkingen en menselijke mogelijkheden en vaardigheden die van belang zijn bij het integraal ontwerpen. Hierbij wordt het merendeel van de verkeersdeelnemers met beperkingen meegenomen, maar een deel ook niet, aldus de publicatie. Dit gegeven resulteert erin dat de oudere weggebruiker toch problemen kan ondervinden in het verkeer.

De publicatie richt zich alleen op infrastructuur binnen de bebouwde kom, omdat de verkeersongevallen met senioren zich vooral voordoen bij lopen en fietsen binnen de bebouwde kom. De CROW-uitgave geeft oplossingsrichtingen die het seniorenproof ontwerp ten goede komen. ‘Het doel is om de bewustwording te vergroten van de veranderende behoeften van ouderen, zodat bij het ontwerp van de infrastructuur meer rekening wordt gehouden met deze groeiende groep.’ Daarnaast biedt het een handreiking bij het inrichten en vormgeven van een verkeersinfrastructuur die zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van iedereen. De publicatie gaat in op ontwerpprincipes voor seniorenproof ontwerp en er wordt aangegeven hoe verlichting, markering, bebording en verharding afgestemd kunnen worden op de oudere verkeersdeelnemer. Verder worden specifieke elementen uitgewerkt per vervoerswijze aan de hand van problemen die senioren ondervinden bij het standaard wegontwerp. Ook worden waar mogelijk quick wins benoemd. Vooral bij kruispunten en (bepaalde typen) rotondes ontstaan situaties die voor senioren verkeersonveilig kunnen zijn, of als zodanig kunnen worden ervaren. Hoe bij het ontwerp van kruispunten en rotondes met senioren rekening kan worden gehouden, komt apart aan bod.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.