Handhaving in 30 km-gebieden helpt een beetje

De Politie Flevoland probeert actief de snelheid in 30 km-gebieden terug te dringen door stipter te handhaven. De snelheidspieken gaan eruit, maar de bewoners merken er niet zoveel van.
Het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid (TSV) van Politie Flevoland heeft dit jaar onder andere aan de Annie M.G. Schmidtweg in Almere een deelproject uitgevoerd in het kader van met het project ‘Subjectieve Verkeersonveiligheid’. Dit project is een initiatief van het Openbaar Ministerie en moet bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer en aan een groter veiligheidsgevoel bij de bewoners.
Uit de nulmeting kwam naar voren dat de gemiddelde snelheid op werkdagen rond de 34 kilometer per uur lag. Zeventig procent rijdt harder dan de toegestane snelheid. Echter 65% van de weggebruikers blijft binnen de snelheidslimiet tot 37 km/uur en kunnen daarom niet beboet worden, aldus de politie. Twintig procent rijdt tot 10 km/uur te hard en 15% tot 20km/uur. Op een ander meetpunt rijdt 44% harder dan 30km/uur, maar 92% binnen de limiet tot 37km/uur.
Uit een enquête die is uitgevoerd naar de beleving van de bewoners ten aanzien van de subjectieve onveiligheid op deze weg, blijkt dat ongeveer 40% van de respondenten het verkeer als veilig ervaart. Ongeveer 20% van de respondenten ervaart de verkeerssituatie op de Annie M.G. Schmidtweg als onveilig. De overige respondenten vinden de Annie M.G. Schmidtweg noch veilig, noch onveilig.
Over een periode van ongeveer een half jaar is met tussenpozen intensief gecontroleerd en gehandhaafd op snelheid. Opvallend is dat het percentage overtreders ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de nulmeting. Echter het percentage overtreders tot 40 km/uur is veel groter (80% t.o.v. 60%) en het percentage overtreders tot 50 km/uur is sterk gedaald (20% t.o.v. 40%). Er heeft dus wel een bewustwording plaatsgevonden over de snelheid waarmee door de Annie M.G. Schmidtweg wordt gereden, concluderen de politie en de gemeente. Uit de enquête van de nameting komen geen significante verschillen naar voren. De groep die zich veilig/onveilig voelt is ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is, het enige wel significante verschil, dat 69%van de respondenten in de voormeting aangeeft zelf nooit te hard te rijden tegenover 46% in de nameting.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.