Gerichter regionaal alcoholbeleid mogelijk met Decentraal Alcoholmeetnet

politieEen meetnet dat op regionaal niveau het rijden onder invloed van alcohol in kaart brengt, stelt decentrale overheden beter in staat om gerichte maatregelen te nemen, stelt de SWOV. De SWOV heeft een opzet beschreven voor de inrichting van het meetnet. Dit decentrale alcoholmeetnet is een aanvulling op het bestaande landelijke onderzoek naar rijden onder invloed dat steeds minder betrouwbare en minder gedetailleerde gegevens oplevert op regionaal niveau. Ook is de frequentie van dit onderzoek lager geworden, waardoor overheden over minder gegevens beschikken op basis waarvan zij hun beleid kunnen optimaliseren. De provincie Zeeland werkt al sinds 2003 met een decentraal alcoholmeetnet. Daar worden jaarlijks ongeveer 4.000 autobestuurders door de politie op alcohol gecontroleerd. Dit meetnet heeft de SWOV als uitgangspunt genomen voor de meetnetten die ook in andere regio’s kunnen worden opgezet. Met het meetnet kan niet alleen de trend van het alcoholgebruik binnen de regio en per subregio gerapporteerd worden, maar ook trends in alcoholgebruik naar geslacht en leeftijd, naar promillages, of naar herkomst. Daartoe moeten in een regio jaarlijks ten minste 12 metingen plaatsvinden, ieder op 4 verschillende locaties.
Het meetnet heeft meerwaarde wanneer dit voor verschillende gebieden op dezelfde manier is opgezet, zo stelt de SWOV. Het sterke punt van een dergelijk alcoholmeetnet is dat niet alleen specifieke ontwikkelingen in het alcoholgebruik onder automobilisten in kaart kunnen worden gebracht, maar dat ook vergelijkingen gemaakt kunnen worden met andere regio’s. Op deze manier krijgen de deelnemende regio’s een beter beeld van de stand van zaken en de ontwikkeling van het alcoholgebruik in het verkeer en hoe zij hierop scoren ten opzichte van andere regio’s. Dit kan volgens de SWOV aanknopingspunten bieden voor alcoholbeleid zonder dat hiervoor ongevallengegevens noodzakelijk zijn. Het biedt bijvoorbeeld ook aanknopingspunten om van elkaar te leren: hoe pakken regio’s die vergelijkbaar zijn maar beter scoren het aan? Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een aantal provincies die overwegen om zo’n meetnet in te voeren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.